उद्देश्य

क.  दुर्घटना पिडित तथा असहायहरुको उद्धार एवम् पुनस्र्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
ख.  स्वास्थ्य, सुरक्षा, संरक्षण एवम् अत्यावश्यक कानूनी व्यवस्था सम्वन्धी चेतनामूलक विविध             कार्यक्रम संचालन गर्ने,
ग.  लोक संस्कृति, कला एवम् खेलकूद विकास तथा विस्तारका लागि विविध कार्यक्रम संचालन गर्ने,
घ.  असहाय वालवालिका, वृदा, विकलाड्ड तथा महिलाहरुको हक–हितकालागि विशेष कार्यक्रमका           सञ्चालन गर्ने,
ङ.  पिछडिएका वर्गको हक–हितका निमित्त विविध स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम संञ्चालन गर्ने,